Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số 3843/BGDĐT-VP ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn quy trình tổng kết và in ấn dữ liệu các cấp trên csdl ngành giáo dục thành phố Hải Phòng